Vedtekter

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Enhetsterapiforeningen.

§ 2. FORMÅL

Enhetsterapiforeningen er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for enhetsterapeuter og studenter utdannet ved Senter for Livshjelp. Foreningen skal arbeide i overensstemmelse med de til en hver tid gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak.

Hovedmål for foreningen er å:

• Være et samlende organ og faglig forum for terapeuter som utøver enhetsterapi.

• Bidra til at enhetsterapi skal være en akseptert og anerkjent terapiform.

Dette tilstrebes ved å:

• Ta initiativ til arrangementer som bidrar til faglig utvikling og kontakt medlemmene imellom

• Opprettholde en aktiv webside for informasjon om enhetsterapi utad og kommunikasjon mellom medlemmene

• Inspirere til etterutdanning som sikrer et faglig forsvarlig nivå

• Arbeide for at enhetsterapeuter gis best mulig økonomiske rammebetingelser for utøvelse av sitt fag

• Samarbeide med andre instanser som vil fremme enhetsterapi

• Drive informasjonsvirksomhet om enhetsterapi utad

§ 3. ORGANISASJON

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.

Informasjon om tid og sted for årsmøtet skal sendes per e-post til foreningens medlemmer med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt styret per post eller e-post senest 4 uker før årsmøtet. Endelig innkalling skal inneholde dagsorden, årsmelding med regnskap, handlingsplan og budsjettforslag og sendes medlemmene på e-post senest 2 uker før årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet arrangeres innen utgangen av april og skal behandle følgende saker:

• Valg av ordstyrer og referent

• Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll

• Registrering av stemmeberettigede

• Godkjenning av innkalling og saksliste

• Årsmelding med årsregnskap

• Godkjenning av budsjett og handlingsplan for kommende periode

• Innkomne saker

• Valg av internrevisor og etisk råd

• Valg av styre:

Leder
Leder velges for ett år ved særskilt valg.

3-7 styremedlemmer
Styremedlemmene velges for to år.

2 varamedlemmer
Varamedlemmene velges for ett år.

3 valgkomitémedlemmer
Valgkomitéen velges for ett år. De tre medlemmene skal ikke inneha verv i styret samtidig som de sitter i valgkomiteen.

Ett av medlemmene velges som leder.

Et av styremedlemmene skal være student og denne velges hvert år fortrinnsvis av og blant 2. årsstudentene. De andre må ha fullført eller være studenter i siste semester av utdanningen i enhetsterapi. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

Alle som har betalt ordinær- eller studentmedlemskontingent i meldingsåret har stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer som ikke har anledning til å komme, kan sende fullmakt.

Hvert medlem kan ikke ha med flere enn 2 fullmakter til årsmøtet.

Styreleder og ett av styremedlemmene gis signatur.

Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Valgene foretas ved håndsopprekning dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Dersom én representant forlanger skriftlig valg, skal dette gjennomføres.

Forandringer i vedtektene må ha to tredjedels flertall og skal skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 4. STYRET

Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte.

Styret forvalter foreningens midler i henhold til årsmøtets vedtak. Styret skal ivareta foreningens interesser og være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. Kun styret kan bruke foreningens organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Styret konstituerer seg selv. Hensiktsmessige verv kan være nestleder, kasserer, sekretær, web-ansvarlig. (Ett styremedlem kan ha flere ansvarsområder).

Styret samles etter innkalling av leder eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene (inkludert leder) eller deres varamedlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Hvert styremedlem har 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret skal føre møteprotokoll som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Varamedlemmene er velkomne til å delta på styrets møter. De har møterett og talerett, men de har ikke stemmerett med mindre de stiller i fravær av et ordinært styremedlem.

Ved spesielle tilfeller kan styremedlemmer tre ut av styret før styreperioden er over og erstattes av vararepresentant.

§ 5. REVISJON OG REGNSKAP

Arbeid utført for foreningen av tillitsvalgte og andre ansees som frivillig. Styremedlemmene mottar et styrehonorar som hvert år fastsettes av årsmøtet. Styrehonoraret utbetales i desember og utbetalingen forutsetter deltakelse på minst 75 % av styremøtene.

Dokumenterte utgifter dekkes etter forhåndsavtale med styret. Styret kan avtale normal godtgjørelse for særlig omfangsrikt eller krevende arbeid.

Internrevisor velges for ett år av gangen av årsmøtet, men trenger ikke være blant de ordinære medlemmene.

Regnskapsåret går fra 01.01-31.12.

§ 6. ETISK RÅD

Etisk råd er formelt underlagt styret og består av leder og 2 medlemmer. De må være ordinære medlemmer og velges av årsmøtet.

Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over medlemmenes etiske adferd. Rådet skal også ta opp til behandling etiske spørsmål som bringes inn av medlemmene.

Etisk råd kan anbefale styret å vedta å ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet som er i strid med foreningens vedtekter og etiske regler.

Etisk råd deltar på styremøter når styret finner det nødvendig eller etter forespørsel fra etisk råd. Medlemmene i etisk råd har ikke stemmerett i styret.

§ 7. ETISKE REGLER

Medlemmene plikter å følge foreningens etiske regler.

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret hvis det finner det nødvendig, eller dersom minst en tredjedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig forslag om det.

Innkallingen må skje med minst ti (10) dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallingen. Ellers følger en de samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 9. MEDLEMSKAP

Alle som har gjennomført utdanningen i enhetsterapi ved Senter for Livshjelp har rett til å bli ordinært medlem. Alle som er i ferd med å gjennomføre utdanningen i enhetsterapi har rett til å bli studentmedlem.

Medlemmer godkjenner foreningens formål og vedtekter ved å betale årskontingent. Kontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig. Andre privatpersoner, institusjoner og bedrifter kan søke støttemedlemskap. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

Styret har mulighet til å ekskludere medlemmer som grovt går i mot foreningens formål og hensikter eller åpenbart bryter med de etiske prinsipper.

§ 10. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Alle ordinære medlemmer og studentmedlemmer kan fremme saker overfor styret og har adgang til årsmøtet med lik stemmerett når kontingent er betalt.

Medlemmene, med betalt årsavgift, kan benytte foreningens navn og logo til markedsføring så fremt de er ferdig utdannet som enhetsterapeut.

Medlemmer som har fullført utdanningen som enhetsterapeut med vitnemål og har betalt forsikring, kan registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene og dermed benytte tittelen enhetsterapeut METF.

Medlemmene plikter å følge foreningens etiske retningslinjer under utøvelse av enhetsterapi.

§ 11. KONTINGENT

Årskontingenten for ordinære-, student- og støttemedlemmer avgjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

§ 12. SAMARBEID med andre organisasjoner eller ”paraplyorganisasjon”

Foreningen kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med foreningens formål og vedtekter.

 

§ 13. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Enhetsterapiforeningen må ha tre fjerdedels flertall på det ordinære årsmøtet.

Dersom forslaget ikke oppnår tre fjerdedels flertall, kan forslaget om oppløsning avgjøres med simpelt flertall på etterfølgende ekstraordinære årsmøte tidligst 4 uker etter.

Årsmøtet bestemmer anvendelsen av foreningens formue. Denne må gå til et ideelt formål, bestemt av det ordinære årsmøte, den kan ikke fordeles til medlemmene