ETF sitt etiske regelverk

1. Enhetsterapeuter forplikter seg til å:

1. 1 Drive sin virksomhet på en faglig og etisk forsvarlig måte, i tråd med gjeldende retningslinjer, regler og lovverk.

1. 2 Vise omtanke og respekt for den som søker hjelp (herunder vedkommendes trossystem, legning, rase, kjønn).

1. 3 Opptre ryddig og med omtanke for klienten i spørsmål om honorarer og gaver.

1. 4 Informere om behandlingens karakter, sannsynlige varighet og kostnad.

1. 5 Respektere klientens valg av andre typer behandling og terapeuter.

1. 6 Informere klienten om at enhetsterapi ikke erstatter annen medisinsk behandling.

1. 7 Holde seg faglig oppdatert og holde faglige ferdigheter ved like.

1. 8 Sørge for å være fysisk, psykisk og faglig skikket til å møte og behandle klienten.

1. 9 Kvalitetssikre egne tjenester. (Dette innebærer blant annet: miljøet der behandlingen foregår og metodene/terapiformene som benyttes).

1. 10 Skrive journal til hver behandling etter gjeldende regler og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte.

1. 11 Overholde taushetsplikten.

1. 12 Ta behandlingsforløpets fremdrift opp til jevnlig evaluering.

2. Enhetsterapeuter må ikke:

2. 1 Utøve terapiformer eller markedsføre sin klinikk i strid med norsk lov og Enhetsterapiforeningens etiske retningslinjer.

2. 2 Stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer der en ikke har formell kompetanse.

2. 3 Gi løfte om helbredelse (jfr. Lov om alternativ behandling av sykdom mv.).

2. 4 Opptre på en måte som kan skade enhetsterapeuters omdømme.

3. Utelukkelse av medlemmer

3. 1 Ved disiplinære overtredelse må medlemmet møte til samtale i foreningens etisk råd/styre. Styret avgjør utfallet av overtredelsen.

4. Klagerett for klienter

4. 1 Klagen skal være skriftlig.

4. 2 Foreningens etiske råd foretar nødvendige undersøkelser og behandler klagen.

4. 3 Foreningens etiske råd gir så foreningens styre en anbefaling.

4. 4 Klagen avgjøres av foreningens styre.