Etisk råd

Utdrag fra ETF sine vedtekter

§ 6. ETISK RÅD 

Etisk råd er formelt underlagt styret og består av leder og 2 medlemmer.
De må være  ordinære medlemmer og velges av årsmøtet.  

Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over medlemmenes etiske adferd.
Rådet skal også ta opp til behandling etiske spørsmål som bringes inn av medlemmene.  

Etisk råd kan anbefale styret å vedta å ekskludere medlemmer som
har drevet virksomhet  som er i strid med foreningens vedtekter og etiske regler.  

Etisk råd deltar på styremøter når styret finner det nødvendig eller
etter forespørsel fra etisk  råd. Medlemmene i etisk råd har ikke stemmerett i styret.  

§ 7. ETISKE REGLER  

Medlemmene plikter å følge foreningens etiske regler.  

Representanter i Etisk råd


Cathrine Palmgren cathrinecesilie@gmail.com   

Line Elisabeth leau@fredrikstad.kommune.no

Jan Haug      janhaug61@gmail.com